ตารางสอบกลางภาค 2/2563 (รอบที่ 1) ออนไลน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ วัน เวลา วิชา Link
1

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
9.00 น. - 11.00 น.

BPA240

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

อ.ผกากรอง

2 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
9.00 น. - 11.00 น.

LAW468

กฎหมายอาญา 3

อ. พงศ์วณัฐ

3 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
9.00 น. - 11.00 น.

MAT100

คณิตศาสตร์ทั่วไป
อ.อัศวิน

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง
4 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
9.00 น. - 11.00 น.

BPA241

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.สุปัด

5 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
9.00 น. - 11.00 น.

BPA304

การพัฒนาระบบราชการ
ดร.ศิริจรรยา

6 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
9.00 น. - 11.00 น.

BPA470

เศรษฐกิจพอเพียง
ดร.เฉลิมพล

7 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
12.00 น. - 14.00 น.

BPA122

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ดร.เฉลิมพล

8 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
12.00 น. - 14.00 น
.

MAT220

สถิติธุรกิจ
อ.ผกากรอง

9 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
12.00 น. - 14.00 น
.

ENG202

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
อ.จรูญวิทย์

10      
11 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
12.00 น. - 14.00 น
.
BPA227
นโยบายและการบริหารภาษีอากร
ผศ.สุปัด
12 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
12.00 น. - 14.00 น
.
LAW467
กฎหมายอาญา 2
อ.ประภาส
13 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
12.00 น. - 14.00 น
.
BPA440
หลักธรรมภิบาลในการบริหาร
ดร.ศิริจรรยา
14 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
15.00 น. - 17.00 น.
LAW366
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อ.ประภาส
   
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่:⑧,⓪④②
 

 

 

 


From Our Blog